ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มีพื้นที่  29  ไร่  2 งาน 14 ตารางวา เปิดเรียนเมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.2536  โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  ซึ่งมี
นายธีระพนธ์  บุญอินทร์  เป็นอาจารย์ใหญ่  และในวันที่  10  สิงหาคม  2540  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้มีการจัดตั้งใหม่ชื่อว่า “โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม”  โดยมีนายปัญญา  ทองมี เป็นครูใหญ่คนแรก