เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

คำร้อง อ.ทนงค์ สงฆ์จันทร์

ผู้เรียบเรียง นายพสิษส์ ทีดี

ผู้ขับร้องประสานเสียง

1. นายพสิษส์ ทีดี

2. นางสาวประภาศิริ ศรีวะสุทธิ์

3. นางสาวนิลเนตร เสมขำ

https://drive.google.com/file/d/17HrcEqSH4yf28YnJRCwY5QKzFIg8C1RK/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1VvRvSg5ax6bE1h4ufPf2BrCZbdRoD-IM/view?usp=share_link