กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอนุสรณ์ สุขสบาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4