กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวคณิตา ปรีการ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ส.ต.ต.ศิริพล เจียมประกอบ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนงนุช ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวณภัชสร์ญา ปาระพิมพ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางขวัญใจ โสภากาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5