กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส.ต.ต.ศิริพล เจียมประกอบ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวณภัชสร์ญา ปาระพิมพ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนงนุช ศรีสงคราม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวคณิตา ปรีการ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวดวงนภา อ่อนเหลือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ว่าที่ ร.ต.ทรงวุฒิ คุฒแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายนที พึงไชย
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายพสิษส์ ทีดี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5