กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกัลยกร มาลี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวดวงนภา อ่อนเหลือ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2